Skip to content

Skierowanie na fibroblasty związane z nowotworem poprawia chemioterapię raka poprzez zwiększenie wewnątrznormalnego poboru leku ad 5

4 miesiące ago

84 words

Ustawienie profilaktyczne. Dziesięć dni po ostatnim z 3 szczepień w odstępach 1-tygodniowych z pustym wektorem, PBS lub pFap, myszy BALB / c (n = 8, średnia . SEM) eksponowano ortotopowo 3 x 105 komórek D2F2. Po 5, 10 i 15 dniach wskazane myszy leczono doksorubicyną (dox). (B) Ustawienie terapeutyczne. Pięć dni po dożylnym wstrzyknięciu 105 komórek nowotworowych D2F2 myszy BALB / c (n = 8) leczono cotygodniowo pFap lub pustym wektorem. Jeden dzień po każdej immunizacji myszy traktowano doksorubicyną iv, jak wskazano (* statystycznie znaczące w porównaniu z grupą wektora, P <0,0001; ** statystycznie istotne w porównaniu do wektora, wektora / dox, i grup pFap, P <0,0001). (C) Stężenie doksorubicyny dojelitowej. Zaszczepione myszy BALB / c (n = 4) poddano prowokacji sc 5 × 105 komórek D2F2, a po 16 dniach oznaczono stężenie doksorubicyny w połączonych lizatach guza za pomocą chromatografii cieczowej i spektrometrii masowej (LC-MS) (reprezentatywnej dla 2 doświadczeń, średnia + SD,